Algemene verkoopvoorwaarden

Mijn venus bio is een webplatform, toegankelijk op het adres www.myvenus.bio beheerd door Valdie M., bedrijfsnaam mijn venus bio, adres Rue de la Clef, Boîte 6- 7000 Mons, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 846803169 waarvan het intracommunautaire BTW-nummer BE846803169 is. Het e-mailadres van de Verkoper is het volgende: info@myvenus.bio

Op de Site biedt de Verkoper verschillende artikelen te koop aan (de “Artikel(en)”) die elke gebruiker van de Site, die voldoet aan de overeenkomstige toelatingsvoorwaarden, online kan kopen (de “Klant(en)”).

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud en met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle verkopen van Artikelen gesloten door de Verkoper met de Klanten.

Zij zijn bedoeld om hun contractuele relatie te regelen.
Zij specificeren met name de voorwaarden van bestelling, betaling, levering en het beheer van de eventuele terugzending van de door de Klant bestelde Artikelen.

De Klant erkent over de vereiste bekwaamheid te beschikken om een overeenkomst te sluiten en de Artikelen te verwerven, verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen vóór de uitvoering van de online bestelprocedure.

Artikel 1 – De artikelen

De belangrijkste kenmerken van de Artikelen, waarvan de Klant op de hoogte moet zijn voordat hij een bestelling plaatst, worden op de Site vermeld.

De foto’s en afbeeldingen op de Site, met name ter illustratie van de Artikelen, zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

De aanbiedingen van de artikelen komen samen binnen de limiet van de beschikbare voorraden dergelijke gespecificeerd op het moment van het plaatsen van de bestelling en worden voorgesteld met de verkoop voor de volgende gebieden: Europese Unie.

In geval van bestelling naar een ander grondgebied dan de Europese Unie, is de Klant de invoerder van de betrokken artikelen. Douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen zullen dan waarschijnlijk verschuldigd zijn en vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling buiten de Europese Unie te weigeren zonder dit te moeten rechtvaardigen.

Artikel 2 – Orders

Aangezien de keuze en de aankoop van een artikel uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen, is het aan de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de Verkoper de aanvaarding van de bestelling per e-mail aan de Klant heeft bevestigd.

Artikel 3 – Prijs

De Artikelen worden verkocht tegen de geldende prijzen die op de Site worden vermeld op het ogenblik van de registratie van de bestelling door de Verkoper. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en alle taksen zijn inbegrepen (met uitzondering van de taksen voorzien in de laatste alinea van artikel 1).

De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de Site kunnen worden toegekend. Zij zijn vast en niet herzienbaar gedurende hun geldigheidsperiode zoals aangegeven op de Site, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt om, buiten deze geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen.

De prijzen omvatten niet de verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd, volgens de op de Site aangegeven voorwaarden en berekend voordat de bestelling wordt geplaatst. De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.

Een factuur zal door de Verkoper elektronisch worden verstuurd en aan de Klant worden overhandigd wanneer de bestelling van de Artikelen wordt geplaatst.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs is betaalbaar via beveiligde betaling, volgens de volgende methoden:
Met kredietkaart: Maestro, Visa, MasterCard.

De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld.

De Verkoper is niet verplicht de door de Klant bestelde Artikelen te leveren indien deze laatste de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven vermelde voorwaarden. Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.

Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de voornoemde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant geplaatste bestellingen op te schorten of te annuleren.

Artikel 5 – Leveringen

5.1. Plaats van levering

De door de Klant bestelde Artikelen worden in de Europese Unie en in de in artikel 1, derde alinea, genoemde grondgebieden geleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling op de Applicatie heeft opgegeven.

Behalve in bijzondere gevallen of wanneer een of meer artikelen niet beschikbaar zijn, worden de bestelde artikelen in één keer geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door onafhankelijke vervoerders, op het adres dat door de Klant bij de bestelling is opgegeven en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de vervoerders de levering aan de vloer niet garanderen.
In ieder geval is de vervoerder verplicht de bestelling tegen ondertekening te overhandigen aan een door de Klant aangewezen natuurlijke persoon: de vervoerder legt de pakketten niet in bewaring. De levering alsmede het risico van verlies of beschadiging van de Artikelen komen tot stand door de overdracht aan de Klant of aan een door hem aangewezen derde op het tijdstip van de fysieke inbezitneming of de controle van het Artikel.

5.2. Leveringskosten

De bestelling omvat leveringskosten die worden berekend op basis van het door de Klant opgegeven adres en de door de Klant bij de bestelling gekozen leveringswijze.

In geval van een bijzonder verzoek van de Klant betreffende de voorwaarden van verpakking of vervoer van de bestelde Artikelen, dat door de Verkoper schriftelijk wordt aanvaard, zullen de kosten verbonden aan dit verzoek het voorwerp uitmaken van een specifieke aanvullende facturatie.

5.3. Levertijden

De verwerkings- en leveringstermijnen die op de Applicatie en/of bij het plaatsen van de bestelling worden vermeld, zijn slechts indicatief.
Indien echter de bestelde Artikelen niet binnen 30 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om welke reden dan ook, anders dan overmacht of schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van de opzegging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering en deze situatie kan geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding aan de Klant.

5.4. Reserveringen

In geval van schade of sporen die bij de levering aan de Artikelen worden vastgesteld, moet de Klant op de gedateerde en ondertekende leveringsbon schriftelijk, nauwkeurig en gekwantificeerd voorbehoud maken en dit binnen 24 uur aan de vervoerder en aan de Verkoper meedelen. Bij gebreke daarvan worden de artikelen geacht in goede staat te zijn geleverd en kan de Klant geen rechten doen gelden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in voorkomend geval, de digitale handtekening die door de Klant of door een door hem aangewezen persoon wordt geplaatst op een computergestuurde volgterminal (PDA) die door de vervoerder wordt overhandigd bij de levering van de bestelling, als authentiek zal worden beschouwd en in het kader van een eventuele gerechtelijke procedure geldig tegen de Klant zal kunnen worden ingeroepen als bewijs.

Wanneer de Klant zelf een beroep heeft gedaan op een vervoerder van zijn keuze, wordt de levering geacht te hebben plaatsgehad zodra de bestelde Artikelen door de Verkoper aan de vervoerder zijn overhandigd. De Klant erkent dat het de verantwoordelijkheid van de vervoerder is om de levering uit te voeren en dat hij geen verhaal zal hebben tegen de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde Artikelen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van het Artikel om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de Verkoper, zonder opgave van redenen noch betaling van een boete, na omruiling of terugbetaling, op voorwaarde dat de Artikelen binnen de 14 dagen na de kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing tot herroeping in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat worden terugbezorgd.

De retourzendingen moeten worden uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, nota…) zodat ze kunnen worden teruggebracht in de nieuwe staat, vergezeld van de aankoopfactuur. Beschadigde, bevuilde of onvolledige artikelen worden niet aanvaard.
De procedure en de vorm van herroeping zijn beschikbaar aan het einde van de algemene verkoopvoorwaarden. [hyperlink maken – het formulier staat aan het eind van het document].

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn, zal enkel de prijs van het (de) teruggezonden artikel(en) en de desbetreffende leveringskosten worden terugbetaald. De Verkoper is niet verplicht bijkomende kosten te vergoeden indien de Klant uitdrukkelijk een andere leveringswijze heeft gekozen dan de aangeboden goedkopere standaardleveringswijze. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.

De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal geschieden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de door de Klant teruggestuurde Goederen in overeenstemming met de in dit artikel uiteengezette voorwaarden, of na ontvangst door de Verkoper van het bewijs van verzending van de goederen, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel, en zonder kosten voor de Klant.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die door de Klant na levering zijn ontzegeld.

Artikel 7 – Garantie – Verantwoordelijkheid van de Verkoper

De door de Verkoper verkochte Artikelen genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, onafhankelijk van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van :
de wettelijke garantie van conformiteit; en
de wettelijke garantie wegens verborgen gebreken die het verkochte artikel ongeschikt maken of het gebruik ervan dermate beperken dat de Klant het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald indien hij deze gebreken had gekend.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen
niet-naleving van de wetgeving van het land waar de artikelen worden geleverd; en
in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Artikel, ongeval of overmacht.

In geval van een gebrek aan overeenstemming zal de Verkoper zorgen voor de vervanging van het Artikel, indien nodig door een gelijkaardig Artikel.

In geval van een verborgen gebrek heeft de Klant de keuze om het artikel terug te zenden en de prijs terugbetaald te krijgen, of om het artikel te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen, zoals bepaald door deskundigen.

Artikel 8 – Algemene verordening gegevensbescherming

De Verkoper houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens die aan de Klant worden gevraagd, zijn uitsluitend die welke noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling en de opmaak van de facturen.

De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper worden gespecificeerd in het hier toegankelijke beleid inzake persoonsgegevens. [maak de hyperlink – in dit beleid is het raadzaam de duur en de methoden van instandhouding te vermelden].
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan elk van de partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De Klant beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie.
De Klant kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: info@myvenus.bio of naar het volgende postadres Rue de la Clef, bus 6 – 7000 Bergen

Een antwoord op het verzoek van de Klant zal binnen 30 dagen worden verzonden.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Belgische en Europese wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht – Taal

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgische en Europese recht.
Ingeval deze voorwaarden in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

Artikel 11 – Geschillen

In het geval dat een geschil met betrekking tot de geldigheid, uitvoering of interpretatie van dit Contract voor de burgerlijke rechtbanken wordt gebracht, zal het onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, aan welke bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling of een alternatieve methode van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

Artikel 12 – Precontractuele informatie – Aanvaarding door de klant

De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle noodzakelijke informatie en details, en in het bijzonder :
de essentiële kenmerken van de bestelde artikelen, rekening houdend met de gebruikte communicatiedrager en de betrokken artikelen;
de prijs van de artikelen en de bijkomende kosten (levering, bijvoorbeeld);

 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of de termijn waarbinnen de Verkoper zich ertoe verbindt de bestelde Artikelen te leveren;
  gegevens betreffende de identiteit van de Verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken;
  informatie over de wettelijke en contractuele waarborgen en de wijze van toepassing daarvan;
  de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 • informatie betreffende het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening van dit recht en standaardformulier voor herroeping), de kosten van terugzending van de artikelen, de wijze van herroeping en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het feit van te bestellen op de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, hetgeen uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, dat onuitvoerbaar zou zijn tegen de Verkoper.

 

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen, met uitzondering van de hierboven vermelde wettelijke uitzonderingen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van ontwenning

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaardleveringsmethode die door ons wordt aangeboden), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract, terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen hebt overgelegd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, terug te sturen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

 

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Inleiding

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons uiterst belangrijk.
Dit document informeert u over uw rechten en wat wij met uw persoonsgegevens doen, dit alles in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.

1. Verantwoordelijke voor uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is het bedrijf MY VENUS BIO met zetel te Bergen, Rue de la Clef, Box 6 – 7000 Bergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0846.803.169.

2. Personen die betrokken zijn bij het beleid ter bescherming van het privé-leven.

Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft betrekking op alle natuurlijke personen (en op de gegevens van rechtspersonen, voor zover die gegevens van natuurlijke personen bevatten). De verwerking van uw gegevens betreft het gebruik, in welke vorm dan ook, van uw gegevens en omvat elk gebruik dat valt onder de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

3. Uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons toestuurt door het formulier op de website in te vullen, namelijk

 • uw naam
 • uw voornaam
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • de adressen die u opgeeft als afleveradres en/of factuuradres.

Deze informatie wordt bewaard en verwerkt voor zover dat nodig is om uw bestelling te beantwoorden en contact met u te onderhouden.

4. Persoonlijke computergegevens

De verwerking van bestellingen kan de verwerking van de volgende gegevens met zich meebrengen
Uw IP-adres, het type besturingssysteem, de lamp van het besturingssysteem, de gebruikte browser, de duur van het bezoek aan de website, de geraadpleegde pagina’s, de links die u aanklikt en, meer in het algemeen, elke actie op de website.
Wij gebruiken cookies om uw navigatie te vergemakkelijken.

5. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt om :
uw orders te ontvangen, te verwerken en uit te voeren
ons toestaan contact met u op te nemen
statistieken op te stellen over het gebruik van onze producten en diensten

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen, hetzij persoonlijk, hetzij door bemiddeling van de onderaannemers waarmee wij samenwerken.
Zij maken gebruik van moderne beveiligingsmiddelen om een up-to-date beveiliging te garanderen (gebruik van wachtwoorden, firewalls, anti-virus, enz…).

7. Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële of marketingdoeleinden, noch gratis, noch tegen betaling, behalve voor onze eigen zakelijke behoeften in het kader van de relatie met u.
Uiteraard moeten wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers, vervoerders en, meer in het algemeen, aan iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de verkoop en de bestelling.

8. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

9. Onderaannemers

Wij zien erop toe dat onze onderaannemers de bepalingen van dit gegevensbeschermingsbeleid naleven.

10. Bewaring van uw persoonsgegevens

Indien u de site bezoekt maar geen bestelling afrondt, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een jaar.
Indien een bestelling wordt geplaatst, of in elk ander geval waarin een contract wordt gesloten tussen u en ons, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar vanaf het einde van de uitvoering van de bestelling of het contract (deze periode komt overeen met de verjaringstermijn voor vorderingen in contractuele aangelegenheden).

11. Recht van toegang

U hebt te allen tijde het recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Indien nodig, kunt u vragen dat dit wordt gecorrigeerd.

12. Draagbaarheid

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan een derde over te dragen.

13. Contactpunt

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres
Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen antwoorden.

14. Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse 35, 1000 BRUSSEL, per e-mail: contact@apd-gba.be.